Какви кредити търси българинът през последните четири месеца?

С наближаването на новата 2008-ма, настъпва време за равносметка. Публичното пространство вече е изпълнено с разнообразни анализи представящи различни аспекти на финансовата година. От тези процеси не изостава и банковия сектор. Равносметката на анализаторите сочи, че ръстът в кредитирането се е запазил, дори нараснал. Широко се тиражира информация за обемите отпуснати кредити, ръст през годината, прогнози за следващата и т.н. Всичко това е много полезна информация, но малцина си дават сметка, че това всъщност са резултатни стойности. Резултат от конкретни интереси и желания на заемателите. Без да се знае какво търсят кредитоискателите не би могло да се прави адекватна оценка на реалностите. Единствено съпоставянето на желано и реално получено може да даде по-ясна картина доколко банковата система отговаря на очакванията на заемателите. Именно в тази посока МОИТЕ ПАРИ опита да потърси отговора. За нуждите на анализа бе проведено изследване в периода 01.08. – 30.11.2007 г. за нагласите на потенциалните кредитополучатели. Анализът се базира на над 65000 търсения в секция „Ипотечни кредити” и над 82000 търсения в секция „Потребителски кредити” на www.moitepari.bg.

При кандидатстване за кредит един от критериите за избор е видът валута. През 4-те месеца еврото отново имаше превес при ипотечните кредити. Причината за това е една основна – лихвите са по-ниски. През септември т.г. БНБ наложи определени рестрикции спрямо банките с цел ограничаване на кредитирането. Част от тях реагираха, като повишиха своите лихви, както за кредити в лева, така и за кредити в евро. Въпреки това еврото остана по-атрактивната валута. Минималната част, която притежават другите валути е поделена между долар, паунд и шв. франк. Единствено интересът към франка е по-забележим. Основната причина за това е добрите условия по кредити в тази валута на една единствена банка на пазара.

За разлика от ипотечните, при потребителските кредити ситуацията е различна. Вероятно всеки се досеща, че най-често се кандидатства за кредит в левове. Основната причина е, че банките изключително рядко, дори не предлагат такива кредити в друга валута. Това дава основание да се твърди, че потребителски кредити се отпускат само в левове.
Всеки кредит, независимо от неговия вид, сума и валута трябва да бъде погасен в определен срок. Срокът на погасяване пряко зависи от размера на кредита и доходите на заемателя. Банките предлагат различни максимални срокове за погасяване на кредита, но по-интересното в случая е какво търси всъщност кандидатът за кредит.
 
Статистиката на МОИТЕ ПАРИ сочи, че заемателите се ориентират към кредити, чийто среден срок е около 19 години. Причина за търсенето на възможно най-краткия срок за изплащане на заема може да се търси в по-високите доходи на населението, както и в повишаване на финансовата култура на кредитоискателите. Всеки, който е кандидатствал за кредит знае, че значение има не само размерът на вноската, но и броя на вноските. Както показва практиката, малко по-високите вноски всъщност спестяват пари, именно защото се намалява броят им, респ. общо изплатената сума. Вероятно тази част от заемателите вече са наясно с този факт. 

Други почти толкова популярни кредити са тези за срокове до 10 г., от 21 до 25 г. и над 25 г. Те са почти толкова търсени, колкото тези със срок до 20 г. При така представената информация, могат да се оформят три основни групи заематели:
  1. Кандидатстващи за кредит до 10 г. Тук попадат кандидатите с високи доходи, които могат да си позволят високи месечни вноски и кратък срок на изплащане на кредита. В тази група попадат и заемателите търсещи малък по размер кредит, при който не е нужен дълъг срок на изплащане. 
  2. Кандидатстващи за кредит от 16 до 20 г. Те попадат в относително най-масовата група кредитоискатели. Тук сумите са преобладаващо по-високи от предходната група, а доходите на заемателите около средните за страната.
  3. Кандидатстващи за кредит над 25 г. В тази категория попадат заемателите, кандидатствали за много големи кредити, налагащи дълъг срок на изплащане. Тук попадат и кандидати с много ниски доходи, което налага този срок на кредита.
 
Що се отнася до потребителските кредити, по този показател диференцията е много силно изразена. Преобладава търсенето на кредити за срок от 2 до 5 г. От всички търсещи потребителски кредит, 96.2% от тях предпочитат именно такъв срок. 

Един от показателите, представляващи най-голям интерес е средният размер на кредита. Наблюденията на МОИТЕ ПАРИ показват, че най-търсените кредити са в размер от 50 до 100 хил. лв., следвани от заеми за размер от 20 до 50 хил. лв.

Купуващият жилище добре знае, че обикновено то е обезпечението, когато кандидатства за кредит. Оформя се практиката с нарастването на стойността на имота, заемателите да търсят по-голямо финансиране от банките. Не е рядкост притежаван имот предоставен, като обезпечение да е с ниска пазарна оценка и това принуждава заемателите да търсят по-голям процент на финансиране. Недостатъчен доход е другият фактор.

Говорейки за размер на кредитите, редно е да бъдат посочени и средните размери за разглеждания период. Статистиката сочи, че българинът се насочва към все по-големи кредити. От около 76 хил. лв. (ок. 39 хил. евро) през август, средният размер на кредита нараства до над 81 хил. лв. (над 40 хил. евро) през ноември. Що се отнася до потребителските кредити, там предпочитаната сума е от 2000 до 3000 лв.

Разгледаните до тук показатели са общи, както за потребителските, така и за ипотечните кредити. По-детайлен анализ се налага при ипотечните кредити, тъй като спецификите при търсенето и предлагането на тези продукти са повече. На някои от тях ще бъде обърнато внимание.

Цел на кредита
Три са основните причини, поради които българският кредитоискател търси кредит: за покупка на готов имот; за покупка на имот в стоеж; за текущи нужди. Най-голямо е търсенето на кредит за покупка на готов имот – около 60% от случаите.

Относително висок е интересът към кредитите за покупка на имот в строеж. Това до известна степен подкрепя горното твърдение, че заемателите се ориентират към кредити за покупка на готово жилище (макар и незавършено в случая). Дори търсенето на кредити за ремонт и реконструкция не е толкова популярно, колкото търсенето на кредити за текущи нужди. Макар да са само с 1% повече търсенията на кредит за текущи нужди, това показва, че те се предпочитат пред тези, които имат чисто целева насоченост.

Тип строителство
Интересът към тип строителство тухла/ЕПК се запазва висок. Над 84% от хората търсещи заем се насочват към кредит за жилище от този вид. 13% от търсещите финансиране се насочват към кредити за панелни жилища. Незначителен е делът на тези, търсещи кредити за жилище тип гредоред.

Вид на имота
Най-често закупуваните имоти, респ. предоставяни, като обезпечение са апартаментите. Апартаментът продължава да е най-популярният вид жилище в страната (над 85% от търсенията за кредит са именно за такъв тип имот). Концентрирането на такъв тип жилище сред населението обуславя и вида на имотите предлагани, като обезпечение, а именно апартамент.

Месторазположение на имота
Огромната част от закупуваните имоти се намират в големите градове (84% от търсещите се насочват към имоти в такива региони). Този факт е обясним по няколко причини. Понастоящем в страната се оформят няколко големи административни и бизнес центрове, и отделна част туристически. Привлечени от възможностите за реализация, големи потоци от хора ежегодно се преместват да живеят и да работят там. На един по-късен етап по естествен път те вземат решението за трайно установяване и стъпката е покупка на жилище. Интерес към покупка на имот в среден по големина град имат 10% от търсещите кредит. Едва 6% са тези, които желаят да финансират покупка в малък град.

Стойност на имота
Този показател до известна степен отразява и пазарът на имоти. Основно българинът търси жилище на стойност между 50 и 100 хил. лв. Висок е интересът и към имотите на стойност от 20 до 50 хил. лв. От така представените данни може да се направи заключението, че ценовия диапазон на търсените имоти е доста широк – от 20 до 100 хил. лв. Сумарно търсещите кредит за покупка на имот в тези граници съставляват 80% от всички търсещи.