Кредити

Кредит е осигуряването на ресурси (като например отпускане на заемни средства на клиент на банка или друга кредитна институция) от една страна в друга страна, когато втората страна не възстановява дългът на първата страна незабавно. Първата страна се нарича кредитор, а вторият се нарича страна на длъжника, известен също като кредитополучател. Обичайно кредитополучателят дължи на кредитора лихва, дължима за периода на кредита плюс възстановяване на цялата дължима главница.

Кредитополучатели могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Всяко движение на финансови капитали е доста зависимо от кредити, което от своя страна зависи от репутацията или кредитоспособността на юридическото лице, което отговаря за финансовите средства.

Терминът се използва в търговията, известен като "търговски кредит", да се позовава на одобрение за забавени плащания за закупени стоки. Понякога, кредит не се предоставя на лице, което има финансова нестабилност или затруднение. Компаниите често предлагат кредити на своите клиенти, като част от условията за споразумение за покупката. Организации, които предлагат кредити на своите клиенти често използват кредитен мениджмънт.

За разлика от парите, кредитът сам не може да действа като единица на сметката. Въпреки това, много форми на кредит лесно може да действат като средство за размяна. Като такова, различните форми на кредит, са често парите и са включени в оценките за доставка.

Кредитите също така може да се търгуват на финансовия пазар. В чиста форма на кредита се подразбира суап пазар, където кредити основно се търгуват на пазара от кредитно застраховане. А кредитния суап представлява цената, на която двете страни, разменят този риск - "продавач" под риск от неизпълнение на кредити в замяна на плащане, търгува кредит обикновено обозначен по базисни пунктове. Изкуствено сумата, която ще се отнася за защита на "купувача" плаща застрахователна премия, както и в случай на неизпълнение на основните инструменти (заем, облигации или други вземания), предоставя тези вземания за защита на продавача и получава от продавача кредит на номинална сума.

Видове кредити

По отношение на обезпечението, кредитите могат да бъдат:
Обезпечени кредити — където някакъв материален/финансов актив и/или договорен ангажимент „обезпечава“ (т. е. гарантира) изплащането на кредита от кредитополучателя.
Необезпечени кредити — кредити, чието изплащане от кредитополучателя не е гарантирано с материални или договорни ангажименти.

Според предназначението си кредитите биват:

  • Потребителски кредити — отпускани на физически лица с цел текущо потребление на стоки и услуги, обикновено без обезпечение.
  • Ипотечни кредити — отпускани с цел придобиване на недвижим имот, като обезпечение по кредита е ипотека върху самия имот, придобит със средствата от кредита.
  • Кредити за оборотни средства — отпускани на фирми с цел набавяне на оборотни средства, необходими за текущата дейност на фирмата (напр. закупуване на суровини и материали за производството и т.н.).

Погасяване на кредитите

Съществуват различни схеми на погасяване на кредитите:
На равни вноски — т.нар. анюитети.
На намаляващи вноски — равна главница плюс намаляваща лихва.
С гратисен период — отсрочване на началото на изплащането само на главницата (частичен гратис) или и лихвата (пълен гратис).